Gói nâng cấp lên từ ADSL thường lên FTTC mà sao lại mắc thế?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Vụ khuyến mãi 2.000.000/line là sao hả bạn? Bạn giải thích rõ hơn một chút được không?...