Bạn gửi rõ lỗi ra cho mọi người giúp đỡ vì nếu không làm thế sẽ khó có câu trả lời rõ ràng vì còn phải tra lỗi mà bạn