Băng thông quốc tế thì nhà mạng nào mà chả phải đi thuê băng thông quốc tê, mà đã đi thuê rồi thì sao mà ổn định được.
Nhất là đường cáp biển dài thế, mà mấy bác Việt Nam mình lại hay đi cắt trộm...