Trước thấy bị kêu ca vụ băng thông quốc tế, giờ không biết thế nào rồi