Sửa như thế này mới ok nhé bạn.#include <iostream>
using namespace std;

int main(void)
{
float cd, cr;