Nếu định nghĩa
void Test(int &a)
{
a++;
}
Thì biến a sẽ thay đổi
Nói chung cứ test thì sẽ biết...