hệ điều hành này mới mà ! mình cđang xài con cảm ứng cừi bắp mỹ chưa thể dùng được