Rất hữu ích, chúc bạn và team tiếp tục tạo ra thêm những ứng dụng thực tiễn như vậy