đưa vài code mới tìm được qui luật. Đưa kiểu này có nước kêu thánh xuống giúp