Thêm #include <string>;
Bạn bỏ "<<" thứ 2 của hai dòng 6 và 7 đi là chạy được, Thế này nè:
6. cout << "Chieu dai:" ; cin >> cd;
7. cout << "Chieu rong:" ; cin >> cr;