xin đọc lại rõ hơn....cyto chi có tác dụng phân hóa chồi ....còn etylen và G3 mới có ảnh hưởng lên việc ra hoa và đậu trái....hơn nữa cyto rất đắt tiền ,viêc sử dụng cyto cho việc ra hoa kg có ý...