Hay, có tinh thần vì cộng đồng đó pác. Chúc cho ý tưởng này thành công.
goodluck