Mình chỉ biết đến raid 0 raid 5 và raid 10 . Đọc bài viết của bạn mình đã biết nhiều hơn. cảm ơn nhé! :D