(*)Lưu ý: Chỉ áp dụng cho điện thoại Nokia bàn phím QWERTY có cài đặt sẵn Chat Yahoo! Messenger : E5, E72, E71, E63, C3 wifi, C3 – Chạm và bấm, X3 – 02 Chạm và bấm

híc . sài 5800 ko chơi đc à :(