có con nokia nhưng cùi (6030) còn con chat được lại là BB.