diễn đàn này chắc chỉ còn 8x, 9x đời đầu vào
nhưng dù gì rất mong diễn đàn tồn tại dài lâu