ha ha, cả năm bác Tam Giang mới quay trở lại kakaka