Bạn chủ topic này lại buồn. Các bác vừa phải thôi chứ.