trả lời vậy có cần thiết không ông bác không biết thì đừng làm người ta mừng hụt.
tôi cũng bị như vậy dó có ai biết không