1. Tìm hiểu mấy câu lệnh cơ bản để thao tác với CSDL là Inesrt, Delete, Update, Select là xong
2. Tìm hiểu các kết nối giữa VB với Access bằng OLEDB, rất đơn giản chỉ cần đọc sơ là biết

Thế cho...