Đây là bài tập của mình:
Thực hiện thao tác "Thêm, sửa, xóa với cơ sở dữ liệu sau"
http://i630.photobucket.com/albums/uu24/Greend_Cat/untitled-3.jpg
Nếu nhờ mọi người làm hộ thì phiền mọi người...