ảnh của bạn mờ quá. nếu muốn hỏi thì lien lạc với mình
yahoo : nguyenhuynhquy_nam