cái đó cũng dễ thôi mà bạn code liên kết từ access vào vb cũng dễ mà
Public Class FrmHoSoNhanSu
Private Sub FrmHoSoNhanSu_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)...