ảnh 3D lenticular thì mình đã từng thấy, nhưng chỉ là tranh bán sẵn khổ nhỏ. Nếu làm được ảnh 3D đặt hàng cá nhân in khổ lớn thì rất thú vị đó. Hiệu ứng chỉ cần đạt được 70-80% so với xem phim 3D thì...