nay mình mới biết phải dùng phần mềm ngoài để chép đó, bình thường Mac không cho chép dữ liệu nếu máy bị lỗi