Theo mình thì chỉ có cách là dùng code thôi. Bắt sự kiện cellEnter hoặc rowenter để thực hiện việc chuyển dữ liệu