IP trong modem là IP của mạng LAN, tức là dùng cho mạng cục bộ (của modem và của các máy cắm vào modem/switch). IP này thường có dạng 192.168.x.x
IP hiển thị trên trang whatismyip.com là Internet...