Công nhận, ngày xưa e cũng chỉ toàn game với game :v