1. Java miễn phí, có một loạt các trang web Java dành cho các developer

Trang web chính của Sun là javasun. Trang cộng tác được điều hành bởi Sun được gọi là javanet. Một trang vận động hoặc tin...