có nhìu loại chuối, chuối tốt cũng có, chuối xấu cũng có, chuối để lại hậu quả lâu dài cũng có :v