A/.Câu thứ nhất:

Xin mọi người cùng tham gia dự đoán kết quả việc xử lý của BTC đối với vụ iCMS với các đáp án sau:
1/. Nhóm iCMS tự nhận thấy có lổi trong việc này, thành thật xin lổi cộng...