Tui không dám khẳng định là ông kém như Cru.., nhưng ông sai chỗ này này:
- Khi so sánh hai chủ thể với nhau thì phải tương hợp mới so (Ex: không ai so máy PC của HP với... mobile của Nokia cả).
-...