The em bác nên bắt cục wifi trong nhà sài cho sướng. Chứ nhà mạng nào mà ko bẫy người dùng