các nước khác họ cũng có quy định riêng của họ, vn có quy định là đúng mà