Học phí ở ILI mình thấy không tăng nhiều. 4,5 năm mà tăng một lần duy nhất à. Học phí ổn định nên k lo