Mình có 2 câu hỏi về vấn đề terrain rendering:
- Câu hỏi 1: Về vấn đề LOD (Level of detail)
Mình có tham khảo một số thuật toán về LOD, chẳng hạn: Geomipmap, geoclipmap, ROAM, SOAR, Chunk LOD......