Ở ngoài có loại thuốc nhỏ mắt Computer Eye, có ai dùng thử chưa cho ý kiến với. Loại đó nhỏ mỗi ngày được ko nhỉ ?