Tôi muốn viết một cái terrain editor. Hiện nay cần nghiên cứu về tạo heightmap (tự động, nâng lên hạ xuống, làm phẳng v.v...) và cách vẽ paint texture lên các bề mặt, theo kiểu alpha và blend. Có ai...