Nói chung làm gì thì làm đứng bao giờ đá động đến đảng, mà cho dù "Quy định yêu cầu Google, Facebook để đảm bảo an ninh quốc gia?" thì có quản lý được không đây. Hi vọng bảo mật được thông tin!