Bên engine 3dgamestudio có terrain dạng *.hmp; Ai có cái nào đẹp đẹp gửi tui với.