Ôi chài tớ ngồi đúng tư thế nên 0 thấy ảnh hưởng nhìu


Nhưng ngồi thế nào thỳ ngồi chứ làm việc lien tục là ảnh hưởng sống lưng nữa cơ
Ngồi đùng tư thế thỳ 0 ảnh hưởng đến đến thị lực đâu ( đảm...