phần terrain này các bạn tìm đọc cuốn Focus on 3d Terrain của NXB Premier Press là hay nhất có nhiều phương pháp tạo địa hình.
đơn giản xúc tích gắn gọn .