Trên mạng giờ hướng dẫn đầy ra rồi. cầm tay chỉ việc. chỉ việc làm theo thôi là chạy
Xóa dấu cách ở link đi để truy cập
youtube. com/watch?v=DqGnS21aaaE&list=PLqnlyu33Xy-6aAzoSwtp84Oy3GpbaFWZL