@votinh.hht

Biên dịch bình thường, không chạy được có nhiều nguyên nhân :
- Có MySql trên máy ?
- Có Database dbgame, có các tables : accounts, gameaccounts, ... chưa ?
- Code liên kết cần bổ...