Thì ngành CNTT còn mới. Nên có những thứ Vn ta chỉ nói theo thói quen. Trong Case có CPU> gọi nó là CPU cho nó gọn =)). Vả lại bộ phận quan trọng nhất trong máy là CPU. Nên...