heee.
a e ai cũng nói đúng (theo suy nghĩ của từng a e 1)