Đúng là dân IT thì phải dùng thừ chính xác.
Nhưng hồi mình còn đi học, có bạn nhờ mua máy, đứa nào cũng dùng từ "CPU" cho cái case.Mình nghĩ từ "CPU" đã trở nên thông dụng rồi.Một khi đã thông dụng...