chạy được bình thường bác ạ, em này công suất thật mà