Tôi không đồng ý "TƯ THẾ SỬ DỤNG BÀN PHÍM" như thế. Việc này tôi đã thử làm và cảm thấy mỏi tay bỏ xừ. Dùng bên Wrong lại thấy vui hơn.

thanks