sắp nổ đom đóm mắt mà chả ra điểm nào, công nhận khen bạn nào mắt "siêu thị" thiệt đó nha